SSWs statsbevillinger  


Opgave og målsætning

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) er det danske mindretals parti. Den repræsenterer også den del af det frisiske mindretal på Sydslesvigs vestkyst, der samarbejder med partiet og det danske mindretal. I centrum for SSWs virke står bestræbelserne for mindretallets økonomiske, kulturelle og sociale ligestilling med den tyske flertalbefolkning. Ud fra en forståelse om at alt det, der er godt for regionen, også gavner mindretallene, er SSW et regionalt parti. Den kæmper for Sydslesvigs økonomiske og strukturelle interesser og vil præge den almene politiske udvikling med sit nordiske samfunds- og demokratisyn. Derudover ser SSW det som sin opgave, at være bindeled og formidler mellem dansk og tysk politik samt erhvervs- og kulturlivet på begge sider af grænsen.

Disse mål tilstræber SSW ved at agere som fuldgyldigt politisk parti på alle planer i Slesvig-Holsten, ved at artikulere mindretallenes politiske interesser på nationalt plan, ved at holde kontakten til politikere i Danmark og gennem et aktivt medlemskab i sammenslutningen af regional- og mindretalspartier på EU-plan, European Free Alliance. Partiets aktiviteter stiler tilsvarende imod, at mobilisere medlemmer som kandidater til kommunal- og delstatsvalg, at organisere deres valgkamp, at være basis og service­organ for disse folkevalgte samt at organisere deres videre­uddannelse. Derudover fungerer partiet som motor for den offentlige politiske debat ved at formulere et partiprogram og konkrete politiske initiativer samt at kommunikere disse via arrangementer og anden informationsvirksomhed. SSW ser det som sin opgave, at øge forståelsen for det danske mindretals eksistens og dets interesser hos tyske partier og flertals­befolkningen samt at orientere offentligheden i Danmark om SSWs og mindretallets virksomhed.

Som politisk repræsentant for mindretallet indgår SSW på alle planer i et tæt dagligt samarbejde med de andre mindretalsorganisationer i Sydslesvig. SSW er også medlem af det Sydslesvigske Samråd, hvor alle danske organisationer koordinerer deres arbejde.

Fakta

SSW har knap 3.500 medlemmer og er dermed det tredjestørste parti i delstaten Slesvig-Holsten. Formanden er siden 2005 Flemming Meyer. Ved sidste kommune- og kredsvalg i marts 2008 opnåede SSW 33.799 stemmer (13,0%) i Sydslesvig. SSW har 176 kommunerådsmedlemmer i 76 kommuner, heraf er nogle enkelte valgt via tværpolitiske borgerlister. På kredsplan har SSW 26 repræsentanter: 9 i Flensborg by, 8 i Slesvig-Flensborg amt, 5 i Nordfrisland amt, 3 i Rendsborg-Egernførde amt samt 1 i Kiel. Derudover er SSW repræsenteret i det slesvig-holstenske delstatsparlament, Landdagen, med fire landdagsmed­lemmer. Ved landdagsvalget i september 2009 opnåede partiet 69.403 stemmer (4,3%) i hele Slesvig-Holsten. SSWs regnskabsresultat for 2009 er på 551.491,98 Euro. Den danske stat støttede SSWs politiske arbejde i 2009 med 388.678 Euro (2.915.085 kroner). Partiet modtog 2009 62.159 Euro i offentlig tysk partistøtte.


Struktur og organisation 

SSW er organiseret i fire amtsforbund - Flensborg by, Slesvig-Flensborg amt, Nordfrisland amt samt Rendsborg-Egernførde amt – og følger dermed den statslige opdeling i kredse. Amtsforbundene samler de ca. 70 SSW-distrikter i Sydslesvig, der organiserer SSWs arbejde lokalt og sender delegerede til amternes øverste gremier, amtsgeneralforsamlingerne. Disse vælger amtsstyrelser, der udgør amtsorganisationerne daglige ledelse. Partiets øverste myndighed er landsmødet, der består af ca. 175 delegerede fra amter og distrikter. Landsmødet vælger en landsstyrelse på syv medlemmer, der varetager den daglige politiske ledelse af partiet. Sydslesvigsk Vælgerforening har et landssekretariat med adresse i Flensborg. Partisekretariatets medarbejdere – en landssekretær, en kommunal- og organisationssekretær samt en sekretariatsmedar­bejder – organiserer det daglige politiske arbejde og administrerer partiorganisationen. Desuden har SSW ansat regionale sekretæ­rer på deltid, der understøtter amtsforbundenes og distrikternes arbejde. Landsforbundet yder løntilskud til en pressesekretær og en pr-medarbejder ved SSWs landdagsgruppe, der også står til rådighed for partiorganisationen.

Historie

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) blev grundlagt 1948 som politisk repræsentation for det danske mindretal og de nationale frisere. Dens oprindelige målsætning om en genforening med Danmark er gennem tiderne blevet erstattet af en regional orientering og kravet om et stærkt politisk samarbejde med (det sydlige) Dan­mark. Efter en nedgangsperiode i 1950erne og 60erne har SSW i dag succes som regionalt mindretalsparti, der – med baggrund i sit faste ståsted i det det danske mindretal – gør en særlig indsats for Sydslesvig. Valgresul­taterne til kommunalvalget i 2008 og landdagsvalget i 2009 var de bedste for SSW siden starten af 1950‘erne.