SSWs vedtægter  

Besluttet på SSWs landsmøde den 18.09.2010

OVERSIGT                                                          

1. Partiet                                           

    § 1    Navn og hjemsted

    § 2    Virke og grundlag

2. Medlemmerne                             

    § 3    Medlemskab

    § 4    Optagelse af medlemmer og medlemmernes tilhørsforhold til organisationen

    § 5    Udtrædelse af medlemmer

    § 6    Medlemmernes rettigheder og pligter

3. Partiets opdeling     

    § 7    Partiets opdeling

4. Lokalforeningerne 

    § 8    Lokalforeningerne

5. Amtsforbundene  

    § 9    Amtsforbundene

    § 10    Amtsgeneralforsamlingen

    § 11    Amtsbestyrelsen

6. Landsforbundet 

    § 12    Landsforbundet

    § 13    Landsforbundets organer

    § 14    Landsmødet

    § 15    Indkaldelse til landsmøde

    § 16    Dagsordenspunkter

    § 17    Gennemførelse af landsmødet

    § 18    Beslutningsdygtighed

    § 19    Forretningsorden

    § 20    Landsmødet opgaver

    § 21    Landsstyrelsen

    § 22    Landsstyrelsens opgaver

7. Hovedudvalget 

    § 23    Hovedudvalget

8. Landssekretæren  

    § 24    Landssekretæren

9. SSW-Ungdom   

    § 25    SSW-Ungdom

10. Flertal  

    § 26    Flertal

11. Valgperioder   

    § 27    Valgperioder

12. Økonomi  

    § 28    Økonomi

13. Ansvarsforhold ved politiske valg  

    § 29    Ansvarsforhold ved politiske valg

14. Ordensbestemmelser og voldgift 

    § 30    Ordensbestemmelser

    § 31    Voldgiftsnævn

15. Opløsning af partiet 

    § 32    Opløsning af partiet

16. Slutbestemmelser 

    § 33    Partilov

    § 34    Ikrafttræden

1. afsnit: Partiet

§ 1    Navn og hjemsted

Partiets navn er "Sydslesvigsk Vælgerforening" (på tysk: "Südschleswigscher Wählerverband") og forkortes "SSW"; de lokale forbund/foreninger har som navnetilføjelse deres regionale betegnelse for forbundet/foreningen.

Hjemstedet for partiets landsforbund er Flensborg. De lokale forbund/foreninger har hjemsted i Flensborg, såfremt de ikke har angivet et andet hjemsted.

§ 2    Virke og grundlag

Virkeområde i henhold til den tyske partilov er Sydslesvig inkl. Helgoland.

SSW er et parti i henhold til den tyske lov om de politiske partier (partilov). På grundlag af Forbundsrepublikken Tysklands grundlov, delstaten Slesvig-Holstens forfatning, SSW's vedtægter samt ramme- og handlingsprogrammer deltager partiet i den politiske meningsdannelse.

SSW repræsenterer det danske mindretal og de nationale frisere i Sydslesvig politisk og føler sig i særlig grad forpligtet over for dem, men ønsker dog samtidig at virke til gavn for alle borgeres ve og vel i Slesvig-Holsten.

SSW går ind for en demokratisk livs- og samfundsform, som er præget af social retfærdighed, gensidig agtelse og respekt over for medmennesker efter nordisk forbillede.

SSW vil medvirke til en forståelse mellem de forskellige folkeslag og deltage i samarbejdet i Europa. Partiets politik er fri og uafhængig.

2. afsnit: Medlemmerne

§ 3    Medlemskab

Ret til medlemskab har enhver, som er fyldt 15 år, tilslutter sig grundlaget for partiets virke, ikke er medlem af noget andet parti, og som ikke har mistet valgbarheden eller valgretten som følge af en retslig afgørelse.

§ 4    Optagelse af medlemmer og medlemmernes tilhørsforhold til organisationen

For at blive optaget som medlem kræves der en skriftlig ansøgning, hvorefter lokalforeningens bestyrelse beslutter, i hvis område ansøgeren bor.  Hvis ansøgeren ikke bor i en lokalforenings område, træffer landsstyrelsen afgørelse om optagelse og tilhørsforhold. Landsstyrelsen kan fastlægge de nærmere detaljer for disse medlemmer.

Ethvert medlem hører som udgangspunkt til den lokalforening, i hvis område medlemmet bor. Hvis et medlem ikke længere bor i sin lokalforenings område, træffer landsforbundets bestyrelse beslutning om tilhørsforholdet.

Det er ikke tilladt at være medlem i flere lokalforeninger.

§ 5.    Udtrædelse af medlemmer

Et medlem kan til enhver tid træde ud af partiet. Udtrædelsen skal meddeles lokalforeningen eller landsforbundet skriftligt. Hvis man ikke tager imod eller returnerer årsmedlemskortet, betragtes det som en udtrædelsesmeddelelse.

I øvrigt ophører medlemskabet ved medlemmets død eller eksklusion.

Når medlemskabet ophører, mister medlemmet alle rettigheder, som det havde fået i forbindelse med dets tilhørsforhold til partiet.

Hvis et ekskluderet medlem igen ansøger om at blive medlem, skal den lokale organisationsforening - inden der træffes afgørelse om ansøgningen - høres, som havde anmodet om eksklusionen.

§ 6    Medlemmernes rettigheder og pligter 

Alle medlemmer har samme rettigheder og især samme stemmeret. Inden for lovgivningens rammer og i henhold til de vedtægtsretlige bestemmelser har alle medlemmer ret til at deltage i partiets arrangementer, valg og afstemninger.

Alle medlemmer har pligt til at gå ind for partiets mål samt opfylde de pligter, som i henhold til vedtægterne eller forretningsordenen er pålagt dem, og til at betale det fastsatte kontingent.

Medlemsrettighederne er stillet i bero, hvis medlemmet af årsager, som må tilregnes medlemmet, er i restance i mere end 6 måneder.

3. afsnit: Partiets opdeling

§ 7    Partiets opdeling

Partiet er opdelt i lokalforeninger, amtsforbund og i landsforbundet.

De lokale forbund/foreninger handler selvstændigt inden for rammerne af vedtægterne, rammeprogrammet og handlingsprogrammerne.

4. afsnit: Lokalforeningerne

§ 8    Lokalforeningerne

Lokalforeningerne er den laveste partiorganisation. De består af partimedlemmerne i den pågældende kommune og af de medlemmer, som er blevet henvist i henhold til § 4. Medlemmer i nabokommuner kan slutte sig sammen i en lokalforening. I hver kommune, som hører til et amt, kan der kun oprettes en lokalforening. Undtagelser skal godkendes af amtsforbundet. I byer, som ikke hører under et amt, kan der oprettes flere lokalforeninger. Deres lokale virkeområde er som regel bestemt af de lokale bydeles grænser.

Lokalforeningerne kan for deres område træffe beslutning om underafdelinger og fastlægge deres repræsentation.

Medlemmerne af en lokalforening danner tilsammen den lokale generalforsamling. Den er lokalforeningens højeste organ.

Lokalforeningens ledelse påhviler lokalbestyrelsen som organ, der vælges af den lokale generalforsamling. Lokalbestyrelsen består af formanden, næstformanden og kassereren (den ledende bestyrelse). Desuden kan der vælges bisiddere, hvis antal valget fastsættes af generalforsamlingen før valget.

For bisidderne kan der vælges op til 2 suppleanter.

Regnskabsførelsen kontrolleres af to revisorer, som er valgt af den lokale generalforsamling. 

Den lokale generalforsamling er beslutningsdygtig, hvis den er blevet lovligt indkaldt.

Lokalforeningen kan træffe beslutning om tilføjelser til disse vedtægter. De må imidlertid ikke være i strid med partivedtægterne eller ændre dem.

Alle ledende bestyrelsesmedlemmer repræsenterer lokalforeningen alene, såfremt den lokale generalforsamling ikke har vedtaget en anden ordning.

5. afsnit: Amtsforbundene

§ 9    Amtsforbundene

Lokalforeningerne inden for en amtskommune (Landkreis) udgør som regel et amtsforbund.

Lokalforeningerne i Kiel er sluttet sammen med det tilstødende amtsforbund for Rendsborg-Egernførde og Helgoland med amtsforbundet for Nordfrisland.

Lokalforeningerne i Flensborg udgør tilsammen et amtsforbund.

§ 10    Amtsgeneralforsamlingen

Amtsgeneralforsamlingen er amtsforbundets øverste organ og består af 

a) lokalforeningernes delegerede, som er valgt af de lokale generalforsamlinger,

b) medlemmerne i amtsbestyrelsen,

c) hhv. SSW's amtsrådsmedlemmer i det pågældende lokale amtsråd og af SSW's rådsmedlemmer i Flensborg eller Kiel

Hver lokalforening sender 2 delegerede. Fra og med det 51. medlem får den for hver yderligere påbegyndt 50 medlemmer en yderligere delegeret. Retningsgivende for antallet af delegerede er lokalforeningens medlemsliste pr. 31.12 før hvert valg af delegerede.

Amtsgeneralforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis den er blevet lovligt indkaldt.

Hvis en delegeret, som er valgt i henhold til stk. 1 a), er forhindret i at deltage i amtsgeneralforsamlingen, kan den pågældende lokalbestyrelse sende et af sine partimedlemmer som stedfortræder.

Amtsgeneralforsamlingen kan i stedet for delegerede bestå af alle medlemmer i amtsforbundet, hvis et simpelt flertal af de delegerede beslutter dette på en forudgående amtsgeneralforsamling, som ikke må ligge mere end seks måneder tilbage.

Amtsforbundet kan træffe beslutning om tilføjelser til disse vedtægter. De må imidlertid ikke være i strid med partivedtægterne eller ændre dem.

§ 11    Amtsbestyrelsen

Amtsforbundet ledes af amtsbestyrelsen som organ, som vælges af amtsgeneralforsamlingen.

Amtsbestyrelsen består af amtsformanden, den 1. og 2. næstformand (den ledende bestyrelse) og yderligere bisiddere, hvis antal fastlægges af amtsgeneralforsamlingen inden valget. Der kan vælges 2 suppleanter for bisidderne.

Amtsgeneralforsamlingen udpeger af kredsen af ledende bestyrelsesmedlemmer det bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for de økonomiske forhold.

Regnskabsførelsen kontrolleres af to revisorer, som er valgt af amtsgeneralforsamlingen.

Ethvert ledende bestyrelsesmedlem repræsenterer amtsforbundet alene, såfremt amtgeneralforsamlingen ikke har vedtaget en anden ordning.

Amtsbestyrelsen kan træffe foreløbige tiltag, hvis en lokalforening ikke længere har en funktionsdygtig bestyrelse. Efter udløbet af 4 år kan amtsbestyrelsen træffe endelige tiltag.

6. afsnit: Landsforbundet

§ 12    Landsforbundet

Amtsforbundene er sluttet sammen i landsforbundet.

§ 13    Landsforbundets organer

Landsforbundets organer er

a.    landsmødet

b.    landsstyrelsen

§ 14    Landsmødet

Landsmødet er partiets øverste repræsentation. Det er samtidig landsforbundets øverste organ.

Landsmødet består af følgende stemmeberettigede medlemmer:

a.    en delegeret fra hver lokalforening med en vedtægtsmæssigt valgt bestyrelse for hver påbegyndt 50 medlemmer,

b.    en delegeret fra hvert amtsforbund for hver påbegyndt 100 medlemmer,

c.    SSW's landdagsmedlemmer,

d.    medlemmerne af SSW's landsstyrelse,

e.    tre medlemmer af landsforbundet for SSW-Ungdom, såfremt det har en valgt bestyrelse,

f.    to medlemmer af arbejdsgruppen for Holsten-Hamborg, såfremt den har en valgt bestyrelse.

Retningsgivende for antallet af delegerede fra lokalforeningerne og amtsforbundene er medlemslisten pr. 31.12 før valget af delegerede.

Hvis en delegeret, som er valgt i henhold til stk. 2 a) eller 2 b), er forhindret i at deltage i landsmødet, kan den pågældende bestyrelse sende et af sine partimedlemmer som stedfortræder.

I landsmødet deltager desuden SSW's medlemmer af det "rådgivende udvalg for spørgsmål vedrørende det danske mindretal ved det tyske indenrigsministerium" og af "udvalget for spørgsmål vedrørende den frisiske folkegruppe ved den slesvig-holstenske landdag" med rådgivende stemme.

§ 15    Indkaldelse til landsmøde

Landsmødet indkaldes af landsformanden med angivelse af dagsordenen.

Det ordinære landsmøde afholdes regelmæssigt en gang om året.

Ekstraordinære landsmøder kan afholdes, hvis

a.    landsstyrelsen beslutter det,

b.    mindst to amtsforbund eller

c.    mindst 40 af de stemmeberettigede medlemmer af landsmødet kræver det med angivelse af dagsordenen.

Indkaldelsen sker skriftligt eller ved en annonce i Flensborg Avis med angivelse af dagsordenen og med mindst 14 dages varsel.

Ved indkaldelse af ekstraordinære landsmøder kan landsformanden - når særlige grunde taler herfor - fastlægge en anden meddelelsesform og et forkortet varsel, som dog ikke må være mindre end 24 timer.

§ 16    Dagsordenspunkter

Hver lokalforening, hvert amtsforbund, landsstyrelsen eller 20 stemmeberettigede medlemmer af landsmødet har ret til at indgive dagsordenspunkter til landsformanden, som denne skal sætte på dagsordenen.

§ 17    Gennemførelse af landsmødet

Landsmødet ledes af landsformanden eller af en mødeleder, som vælges af landsmødet. De nærmere detaljer er fastlagt i forretningsordenen.

§ 18    Beslutningsdygtighed

Landsmødet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af dets stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Hvis landsmødet ved landsmødets begyndelse ikke er beslutningsdygtigt, skal formanden hæve landsmødet og indkalde til et nyt landsmøde, som senest skal afholdes efter 6 uger, og som så under alle omstændigheder er beslutningsdygtigt. Den nye indkaldelse skal angive dette.

Hvis det i løbet af landsmødet bliver konstateret, at det ikke længere er beslutningsdygtigt, kan formanden gå frem i henhold til stk. 2.

§ 19    Forretningsorden

Landsmødet giver sig selv en forretningsorden, som også gælder for hovedudvalget. Den finder analogt anvendelse på underordnede partiorganisationer. Den er en del af vedtægterne.

Underordnede partiorganisationer kan vedtage tilføjelser til forretningsordenen. Disse tilføjelser må imidlertid ikke være i strid med forretningsordenen eller ændre den.

§ 20    Landsmødets opgaver

Landsmødets opgaver omfatter især 

a.    drøftelser af beretningerne og meddelelse af décharge til landsstyrelsen samt drøftelser af beretningerne fra landdagsgruppen, SSW's medlemmer af det "rådgivende udvalg for spørgsmål vedrørende det danske mindretal ved det tyske indenrigsministerium" og fra "udvalget for spørgsmål vedrørende den frisiske folkegruppe ved den slesvig-holstenske landdag",

b.    valg af landsstyrelsen i henhold til vedtægternes § 21 og udnævnelse af det ledende styrelsesmedlem med ansvar for økonomiske anliggender,

c.    valg af landsforbundets revisorer,

d.    valg af kandidater til de almindelige offentlige valg i det omfang, at landsforbundet er kompetent i henhold til § 29,

e.    valg af de ordinære medlemmer og af suppleanter til landsvoldgiftsnævnet,

f.    beslutning vedrørende partiprogrammet, såfremt der ikke er fastlagt andet af landsmødet,

g.    beslutning vedrørende partiets vedtægter, forretningsorden og voldgiftsbestemmelser,

h.    valg af SSW's repræsentanter i det rådgivende udvalg for spørgsmål vedrørende det danske mindretal ved det tyske indenrigsministerium,

i.    valg af SSW's repræsentanter i Det Sydslesvigske Samråd,

j.    beslutninger vedrørende opløsning af partiet og partiets formue,

k.    fastsættelse af kontingenter og fordeling af kontingenterne på de lokale forbund/foreninger,

l.    beslutninger vedrørende urafstemninger.

§ 21        Landsstyrelsen

Landsstyrelsen vælges af landsmødet.

Den består af

a.    landsformanden og 1. og 2. næstformand (den ledende styrelse),

b.    samt 4 bisiddere.

Der vælges 2 suppleanter for bisidderne.

I de ulige år vælges

a.    landsformanden,

b.    2. næstformand og

c.    2. og 4. bisidder,

d.    alle suppleanter til bisidderne.

I de lige år vælges

a.    1. næstformand og

b.    1. og 3. bisidder.

§ 22    Landsstyrelsens opgaver

Landsstyrelsen leder partiet. Hvert ledende styrelsesmedlem har ret til alene at tegne partiet.

De daglige opgaver udføres af landssekretariatet under ledelse af landssekretæren.

Landsstyrelsen kan oprette udvalg til støtte for styrelsen.

Den kan træffe foreløbige tiltag, hvis et amtsforbund ikke længere har en funktionsdygtig bestyrelse. Efter udløbet af 4 år kan landsstyrelsen træffe endelige tiltag.

7. afsnit: Hovedudvalget

§ 23    Hovedudvalget

I landsforbundet oprettes et hovedudvalg.

Hovedudvalget består af:

a.    landsstyrelsen,

b.    landdagsmedlemmerne,

c.    en delegeret for hver påbegyndt 100 medlemmer fra amtsforbundene.

Hovedudvalgets opgaver er:

a.    at rådgive landsstyrelsen,

b.    at give anbefalinger,

c.    at tage imod beretninger fra landsstyrelsen og landdagsgruppen.

Hovedudvalget er beslutningsdygtigt, hvis det er blevet lovligt indkaldt.

Hovedudvalget ledes af landsformanden eller af en mødeleder, som vælges af hovedudvalget.

Formanden skal to gange om året indkalde hovedudvalget. Det skal desuden indkaldes, hvis to amtsforbund eller flertallet af de stemmeberettigede medlemmer af hovedudvalget kræver det med angivelse af en dagsorden.

8. afsnit: Landssekretæren

§ 24    Landssekretæren

Efter høring af hovedudvalget ansættes landssekretæren af landsstyrelsen.

Landssekretæren hjælper landsstyrelsen med at udføre dens opgaver. I forståelse med landsstyrelsen tager landssekretæren sig af partiets anliggender og fører kasse.

Det påhviler landssekretæren at koordinere hele partiarbejdet.

Landssekretæren har ret til at deltage i alle møder, som lokalforeningernes og amtsforbundenes organer afholder, og skal til enhver tid høres.

Landssekretæren er ansvarlig for at tage referat af landsmødet.

9. afsnit: SSW-Ungdom

§ 25    SSW-Ungdom

SSW's ungdomsorganisations navn er SSW-Ungdom og forkortes "SSWU". Unge i alderen mellem 15 og 26 år kan være medlem.

SSW-Ungdom kan vedtage sine egne vedtægter og forretningsorden. De skal overholde de demokratiske principper.

SSW-Ungdoms arbejde skal være i overensstemmelse med § 2 i disse vedtægter.

10. afsnit: Flertal

§ 26    Flertal

Såfremt der ikke er fastlagt andet i vedtægterne, bliver alle beslutninger truffet med et simpelt flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på landsmødet kræves ved

a.    ændringer af vedtægterne, forretningsordenen og voldgiftsbestemmelserne,

b.    beslutninger vedrørende afholdelse af urafstemning,

c.    beslutningen vedrørende en opløsning af partiet.

11. afsnit: Valgperioder

§ 27    Valgperioder

Valgperioden for alle ulønnede tillidshverv i partiet, som er opnået ved valg, er på to år, såfremt der ikke er ordninger om SSW's repræsentation hos andre, som fastlægger noget andet.

Alle hverv, som er opnået ved valg, ophører ved nyvalg, såfremt vedtægterne i den enkelte situation ikke fastlægger noget andet.

Hvis ordinære nyvalg finder sted før eller efter udløbet af den toårige periode, som tillidspersonen er valgt for, forkortes eller forlænges valgperioden tilsvarende.

Hvis en valgt person fratræder sit hverv, skal den pågældende bestyrelse omgående indkalde den valgte suppleant. Hvis der ikke er suppleanter, skal der straks afholdes suppleringsvalg. Valgperioden for hhv. suppleanten og den tillidsperson, som er valgt ved suppleringsvalg, gælder for den resterende tid af den løbende valgperiode.

En tillidsperson kan miste sit tillidshverv før valgperiodens udløb, hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, som er til stede på et landsmøde eller på en amtsgeneralforsamling eller en lokal generalforsamling, vælger et andet medlem til tillidshvervet i partiet.

12. afsnit: Økonomi

§ 28    Økonomi

De midler, som er nødvendige for at udføre partiets opgaver, tilvejebringes via kontingenter, donationer, særbidrag, indsamlinger og offentlige tilskud.

Partiets penge forvaltes først og fremmest af det ledende styrelsesmedlem, som er ansvarlig for økonomiske anliggender. I den forbindelse gør han brug af landssekretariatet. Han er ansvarlig for regnskabsaflæggelse og aflægger beretning til landsmødet.

Det samlede regnskab og bogføring kontrolleres af de valgte revisorer i henhold til de gældende revisionsbestemmelser.

Desuden gælder partilovens §§ 23 og 24.

Regnskabsåret er kalenderåret.

13. afsnit: Ansvarsforhold ved politiske valg

§ 29    Ansvarsforhold ved politiske valg

Ansvaret for kommunalvalgene ligger hos lokalforeningerne eller - hvis det ikke er muligt - hos amtsforbundene.

Ansvaret for amtsrådsvalgene og valgene til rådene i de amtsfrie byer ligger hos amtsforbundene eller - hvis det ikke er muligt - hos landsforbundet.

For direkte valg og borgerafstemninger i henhold til de kommunale og amtslige bestemmelser er de berørte lokalforeninger og det tilsvarende amtsforbund ansvarlige.

For de øvrige offentlige valg og borgerafstemninger på delstatsplan er landsforbundet ansvarligt. De underordnede forbund/foreninger støtter det i henhold til de pågældende bestemmelser og landsmødebeslutninger.

14. afsnit: Ordensbestemmelser og voldgift

§ 30    Ordensbestemmelser

Mod medlemmer og lokale forbund/foreninger kan der træffes ordensforanstaltninger, hvis disse krænker partiets vedtægter eller dets principper eller ordensbestemmelser.

Et medlem kan kun ekskluderes af partiet, hvis det forsætligt krænker partiets vedtægter eller krænker dets principper eller ordensbestemmelser i betydelig grad og dermed skader partiet alvorligt.

Ordensprocedurerne og eksklusionen fra partiet er fastlagt i de voldgiftsbestemmelser, som er vedtaget af landsmødet. De udgør en del af disse vedtægter.

§ 31    Voldgiftsnævn

I landsforbundet og i amtsforbundene skal der oprettes et voldgiftsnævn.

Voldgiftsnævnet består af tre ordinære medlemmer og tre suppleanter.

Kompetenceforholdene og proceduren er fastlagt i de voldgiftsbestemmelser, som er vedtaget af landsmødet.

15. afsnit: Opløsning af partiet

§ 32    Opløsning af partiet  

Beslutninger om opløsning af partiet og om hvad der skal ske med partiets formue, kan udelukkende tages på en ekstraordinær landpartidag. Beslutningen om at opløse partiet kan kun ske igennem bekræftelse af flertallet af medlemmerne i en urafstemning. Nærmere bliver ordnet iflg. forretningsordenen.

Partiet´s formue må kun tilfalde en selvstændig organisation indenfor det danske mindretal, der udfører en af de i § 2 Abs. 1 Sydslesvigloven opførte gøremål.

Ved opløsning af et Lokalforbund tilfalder dets formue det tilhørige Amtsforbund.

Ved opløsning af arbejdskredsen Holstein-Hamburg tilfalder dens formue Landsforbundet.

Ved opløsning af et distrikt SSWUngdom, tilfalder dets formue Landsforbundet SSWUngdom.

Ved opløsning af Landsforbundet SSWUngdom tilfalder dets formue Landsforbundet.

16. afsnit: Slutbestemmelser

§ 33    Partilov

Desuden gælder den tyske lov om de politiske partier (partilov).

§ 34 Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft, når de er blevet vedtaget. Vedtagelsen af disse vedtægter indebærer, at alle tidligere vedtægter bliver ophævet.