1. Demokrati og retsstat   

1. Demokrati og retsstat  

Staten skal beskytte det enkelte menneskes liv, værdighed og ret til at handle efter sin samvittighed. Enhver borger har ret til selvbestemmelse i politiske, religiøse, kulturelle, nationale og personlige anliggender. Ingen må nægtes adgang til offentlige embeder på grund af sin overbevisning. Fredelig sameksistens mellem befolkningsgrupperne i en stat er afhængig af, at politiske mindretal er sikret medbestemmelse.

Statens handlinger bestemmes af vælgerne. De valgte parlamentarikere vedtager love. Lovene gælder for alle mennesker, der bor inden for den pågældende stats område, ikke kun for statsborgere. Derfor vil SSW arbejde for, at også vore udenlandske medborgere får demokratisk medindflydelse, blandt andet ved indførelse af en kommunal valgret.

Vor landsdel er præget af kulturel mangfoldighed. Et fredeligt og frugtbart samliv mellem flertals- og mindretalsbefolkning forudsætter, at enhver kan leve i sin hjemstavn med eget sprog og egen kultur. SSW går ind for, at der optages en klausul om beskyttelse af og fremme til nationale og etniske mindretal i Forbundsrepublikkens grundlov. På den måde vil Tyskland kunne danne skole for en fredelig udvikling inden for de europæiske samfund. Kun gennem respekt for menneskerettighederne, kun gennem gensidig forståelse og tillid, kun gennem venskab og samarbejde vil Europa kunne udvikle sig til at blive hjemsted for et solidarisk fællesskab. Respekten for nationale og etniske mindretals særlige interesser og behov er derfor absolut nødvendig.

Samfundet har ret og pligt til at forsvare den samfundsorden, der er skabt ved borgernes frie beslutninger, mod angreb udefra og indefra. Dette gælder også for den enkelte borger. Det grundlæggende princip er, at retssikkerheden respekteres i alle statens forhold. Civil værnepligt uden våben er at ligestille med værnepligt med våben. Staten skal føre en aktiv fredspolitik udadtil og indadtil. Denne politik må prioriteres frem for en politik, der blot vil bevare den bestående samfundsorden. Den må endvidere arbejde for nedrustning og mod anvendelse af nukleare, bakterielle og kemiske våbensystemer.

Retsstatslige principper skal sikres og videreudvikles. Dette gælder især for borgernes databeskyttelse og den enkeltes rettigheder til at bestemme, hvorledes disse data bruges.