10. Uddannelse

Ret til uddannelse for alle

Uddannelsespolitik må sikre den bedst mulige uddannelse samt efter- og videreuddannelse med henblik på at udvikle mennesker til selvstændigt tænkende og handlende individer. Kun derved bliver mennesket i stand til frit at udvikle sine evner og anlæg.

Livslang læring er i samfundets interesse, og ingen må lægges hindringer i vejen af finansiel, social, geografisk eller kulturel art. Chancelighed for alle må være målet for en fremtidsorienteret uddannelsespolitik.

Det er vigtigt, at uddannelsen i skolen og uddannelsen på arbejdsmarkedet finder sted i stadig dialog for at styrke sammenhængen mellem teori og praksis.

SSW går ind for en privatskolelov, der vil betyde, at delstaten anerkender at have en forpligtelse og et ansvar for de skoler, der drives som privatskoler.

Skolen

SSW går ind for den udelte skole efter nordisk forbillede. En skole, hvor alle børn har ret til mindst ni års fælles skolegang. Da hvert barn har sine egne forudsætninger, skal undervisningen tilpasses det enkelte barns behov. Dette forudsætter små klassestørrelser, hvor der er mulighed for at tage individuelle hensyn.

SSW arbejder for en tiårig udelt undervisning af alle børn i den skolepligtige alder med et treårigt gymnasium som overbygning.

Alle afgørende og principielle spørgsmål vedrørende skolen skal drøftes i nært samarbejde mellem lærerne, eleverne og forældrene, og beslutninger tages i fællesskab.

Landets kulturelle mangfoldighed må komme til udtryk i læseplanerne.

Skolen må befris for unødvendigt bureauokrati og decentralt få stillet tilstrækkelige midler til rådighed, så den enkelte skole har dispositionsfrihed med hensyn til iværksættelse af pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde.

Erhvervsuddannelse

SSW går ind for en reform af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne, især et forbedret samarbejde mellem firmaer, der uddanner lærlinge, og erhvervsskoler (Berufsschulen). SSW går ind for bedre muligheder for at opdele uddannelser i kompetencegivende moduler for at give alle mulighed for en arbejdsplads, der svarer til deres evner.

Efter- og videreuddannelse

Delstaten Slesvig-Holsten har behov for at få vedtaget en lov om efter- og videreuddannelse, der ikke blot skal støtte borgernes egne iniativer, men også, og først og fremmest, bidrage til en udvidelse af udbudet af videreuddannelse og omskoling.

Biblioteksvæsen

I enhver kommune skal borgerne have mulighed for at skaffe sig viden gennem bøger og andre medier. Et omfangsrigt biblioteksvæsen, som skal understøttes og udbygges, tjener dette formål. Ingen må af finansielle grunde være udelukket fra at benytte bøger, medier og andre tilbud på bibliotekerne. Ethvert bibliotek skal sættes i stand til at tilbyde sine brugere fri adgang til internettet.