11. Kultur og kulturpolitik

For kulturel mangfoldighed       

Kultur er en fundamental bestanddel af vort samfunds virkelighed. Det betyder, at kulturel frihed og mangfoldighed hører til et demokratisk samfunds eksistensbetingelser. Kultur hjælper ethvert menneskes til at realisere sig selv og finde sin identitet, fordi kulturelle udfoldelsesmuligheder giver individet en chance for nyorientering.

I en tid med dybtgående sociale forandringer er en åben kulturpolitik vigtigere end nogensinde. Derfor må kulturpolitikken ikke ensidigt prioritere den etablerede kultur men må snarere skabe rammer for bredt anlagte kulturelle aktiviteter. Det gælder især om at udvide perspektiverne på alle kulturelle områder.

Det må fortsat være en statslig opgave at fremme kulturen. Kulturstøtte må ikke begrænses til at bevare status quo; målet må altid derudover være at stille kritiske spørgsmål til traditionens form og indhold.

Sydslesvig har en righoldig historie, for gennem mange århundreder har der her eksisteret en dansk, en frisisk og en tysk kultur, både nedertysk og højtysk. Tidligere førte disse kulturer nærmest hver sit eget liv, da ikke blot sprogene satte barrierer, men også den fremherskende opfattelse, at ens egen kultur blev begrænset i sin udfoldelse af de andres.

En fremtidsorienteret kulturpolitik skal måles på, om den tager højde for den rigdom, der ligger i den kulturelle mangfoldighed i vor delstat. For fremtiden må der gøres en langt mere aktiv indsats for at borgerne bevidst møder og erfarer hinandens kultur. Hertil hører også kravet om et delstatsmuseum for samtids- og lokalhistorie. I den kulturelle hverdag vil SSW fortsat yde en aktiv indsats for, at forpligtelse til ligebehandling af flertals- og mindretalsbefolkning ikke blot står som et mål for staten i delstatsforfatningen, men at den også bliver indskrevet i de relevante love.

Medier       

Den eksplosive tekniske udvikling og udviklingen i mediesektoren har forandret hverdagskulturen fundamentalt. SSW understøtter det tostrengede system i medielandskabet, d.v.s. private og offentlige medieudbydere ved siden af hinanden. Men de offentlig-retlige medier er særligt forpligtede til at opretholde et bredspektret udbud; hermed mener SSW også, at alle i delstaten repræsenterede kulturer skal tilgodeses i højere grad. Den offentligretlige medieudbyder må derfor sikres fortsat eksistens og videreudvikling. Endvidere går SSW ind for, at der bevares en effektiv kontrol med sammenslutninger i mediesektoren.

Demokratisk medvirken i informationssamfundet       

Udviklingen inden for informationsteknologien indebærer på den ene side nye muligheder. På den anden side rummer den en fare for en ny splittelse i samfundet. I fremtiden kan udviklingen muligvis blive sådan, at der vil være borgere, der har adgang til information og andre, der ikke har det. På denne baggrund går SSW ind for, at alle skal have demokratisk mulighed for deltagelse i informationssamfundet. En sådan deltagelse forudsætter en lettere adgang til alle offentlige informationer.

Sport og fritid        

Den større mængde af fritid fører til et stadig større behov for fritidsaktiviteter. For SSW er det ulønnede foreningsarbejde grundlag for vor fritidspolitik med det mål at overvinde modsætningerne mellem gammel og ung, mellem den aktive og den passive del af befolkningen. Ulønnet virksomhed har derfor en høj værdi for samfundet og burde anerkendes og støttes tilsvarende.

Sport er aktiv fritid og fremmer sundheden hos både børn, unge og voksne. SSWs opmærksomhed gælder især breddesporten. Ved siden af sportsudøvelsen varetager sportsforeningerne vigtige sociale og samfundsmæssige opgaver.

Det burde være i alles interesse fortsat at understøtte dette arbejde. Principielt bør sportsudøvelse være præget af indbyrdes demokratisk forståelse og kreativ leg, for kun på denne måde kan sporten hævde sig som fritidsbeskæftigelse over for den passive underholdningsindustri.


Afslutning       

Ovenstående grundsætninger danner rammen for det daglige arbejde for alle, der arbejder i og for SSW. Disse principielle overvejelser fyldes med liv gennem praksisrelaterede diskussioner og initiativer i samtaler og i det parlamentariske arbejde. SSW-politik vil arbejde med på at forme en menneskeværdig fremtid og vil til enhver tid kunne leve op til mottoet:

"SSW - kan du stole på!"