5. Økonomi og strukturudvikling.

Erhvervsfremmende foranstaltninger i borgernes interesse

Et sundt og effektivt erhvervsliv er til gavn for borgerne og bidrager til social sikkerhed og til balance mellem interessegrupperne i samfundet.

Den enkeltes frie initiativ, mod til at tage nye opgaver op, og evne til stadig at udvikle nye tiltag, er væsentlige værdier i vort samfund og må fremmes.

Den økonomiske politik har til opgave at sikre en sund ligevægt mellem alle deltagerne i den økonomiske proces og skabe fair betingelser for den fri konkurrence.

Forstyrres den overordnede økonomiske ligevægt har staten på grund af sit samfundsmæssige ansvar ret og pligt til at udøve kontrol og hensigtsmæssig styring af de økonomiske forhold.

Overgangen til informationssamfundet og den større internationale handel og konkurrence stiller nye udfordringer til virksomheder og ansatte. Det er derfor vigtigt at sikre erhvervslivets konkurrenceevne gennem opkvalificering af medarbejderne og gennem videreudvikling af virksomhedernes evne til innovation.

Statens aktive indgriben med målrettet støtte og fremme til erhvervslivet vil stadig være en forudsætning for en velfungerende og konkurrencedygtig økonomi.

SSW går derfor ind for:

 • Direkte fremme og understøttelse af nye projekter og strukturtiltag.
 • Målrettet understøttelse af det hjemlige erhvervsliv i den internationale konkurrence.
 • Indsættelse af ydedygtig kommunikationsteknologi for at forbedre erhvervs- og strukturudviklingen i vort område.
 • Udbygning og videreudvikling af en fremtidsorienteret infrastruktur i uddannelses- og videreuddannelsessystemet til opkvalificering af arbejdstagerne samt styrkelse af samarbejdet mellem videregående uddannelsesinstutioner og erhvervslivet.
 • Særlig og målrettet fremme af teknologitransfer mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
 • Bedre rammebetingelser for igangsættere, især hvad angår mulighederne for finansiering og ydelse af lån.

Udviklingen i landsdelen Slesvig

For SSW er den erhvervsmæssige og strukturelle udvikling i landsdelen Slesvig og hele grænseregionen af særlig betydning.

Skønt det i de senere år er lykkedes at formindske den økonomiske styrkeforskel mellem den nordlige del af landet og de økonomisk stærke områder i Holsten, er det endnu ikke lykkedes at nå det i grundloven forankrede mål, lige livsbetingelser i nord og syd.

Derfor går SSW ind for:

 • Målrettede, effektive strukturprogrammer til fremme af den økonomiske og strukturelle udvikling.
 • Støtte til det grænseoverskridende samarbejde for at udvikle grænseregionens egen erhvervsprofil og udnytte det innovationspotentiale, der ligger i samarbejdet mellem naboer.
 • En forbedring af den trafikale infrastruktur i landsdelen Slesvig. Dertil hører effektive, gennemgående og overregionale færdselsårer i skinne-, vej-, vand- og lufttrafikken under hensyntagen til en bæredygtig natur- og miljøudvikling.

Mindre og mellemstore virksomheder

De mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder inklusive håndværket er betydningsfulde faktorer for udviklingen i landsdelen Slesvig. Deres betydning understreges af, at vækst såvel som nye uddannelses- og arbejdspladser i vor delstat netop er blevet skabt af små og mellemstore virksomheder.

SSW vil derfor særligt fremme de mindre og mellemstore virksomheder og går ind for ekstra innovationsstøtte og for et udvidet rådgivningstilbud til disse virksomheder.

Den teknologiske udvikling

For at komme ind på nye markeder eller klare sig i konkurrencen på de gamle må virksomhederne til stadighed fremstille nye og bedre produkter. Derfor er formidlingen af ny viden på alle områder af stor betydning. Dette gælder også, og måske i særlig grad, for mindre og mellemstore virksomheder.

For at hjælpe virksomhederne med produkt- og teknologiudviklingen går SSW ind for et forstærket samarbejde mellem de institutioner, der driver forskning og udvikler ny teknologi på den ene side og de mellemstore virksomheder på den anden side. Især må der arbejdes med modeller for direkte kooperation mellem videnskab og erhvervsliv.

Værfter

Det er fortsat en national opgave at fremme skibsbyggeriet som en industri, der er vigtig for landet, og således sikre værfternes eksistens. De højtkvalificerede og specialiserede skibsværfter i vor landsdel er virksomheder, der ikke kan undværes. Alle muligheder for støtte bør udnyttes, også med det formål at fremme ændringer i produktionen og udvikle fremtidsorienterede produktionsprogrammer.

Så længe lande, der er toneangivende inden for værftsindustri en, understøtter deres skibsbyggeri finansielt, går SSW ind for en fortsættelse af hjælpen til værfterne i vor region.

Turisme

Turismen indtager en stadig mere betydningsfuld og selvfølgelig plads som økonomisk faktor. Det er nødvendigt at sørge for yderligere støtte til forskellige turismeprojekter, der tager højde for udviklingen hen imod mere fritid. Kvalitets- og strukturforbedringer skal skabe forudsætningerne for ferietilbud hele året rundt og imødekomme skiftende årstiders efterspørgsel. Adgang til naturen må være gratis. Turismeprojekter må bringes i overensstemmelse med de hensyn, der må tages til naturbeskyttelse og landskabspleje.

SSW går derfor ind for en blød turisme, der skåner miljøet og skaber arbejdspladser i regionen, f.eks. også som bierhverv for landmændene

Det vil sige:

 • Alle planer og tiltag skal konkret tage højde for og overholde grænserne for miljøets bæreevne.
 • Større projekter må i fremtiden kun gennemføres efter en indgående prøvelse og under borgernes medvirken.
 • Fritidsindretninger må ikke medføre en parcellering af landskabet eller ødelæggelse af landskabsbilledet.

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Situationen i landbrug, skovbrug og fiskeri er karakteriseret ved en voksende angst for fremtiden, der skyldes en tiltagende afhængighed af centralistisk planlægning i Forbundsrepublikken og EU. Stigende omkostninger på alle områder og faldende markedspriser forringer producenternes eksistensbetingelser. Denne udvikling gør situationen i landbrug, skovbrug og fiskeri stadig mere problematisk og medfører fortsat afvandring fra disse erhverv.

SSW går ind for en realistisk og fremtidsorienteret politik, som byder erhvervsudøverne inden for disse områder en reel eksistensmulighed. Også i fremtiden gælder det om at bevare disse traditionelle erhvervsgrene som væsentlige økonomiske faktorer i vort område.

Dertil hører:

 • Fremme og støtte til sikring af landbrug, skovbrug og fiskeri i fremtiden.
 • Sikring af en forædlingsindustri for landbrugs- og fiskeriprodukter i delstaten.
 • Opretholdelse og videreudvikling af en høj veterinær standard for at forbedre eksportmulighederne for landbrugsprodukter og for at forhindre etisk uværdige dyretransporter.
 • Et etisk ansvarligt dyrehold og forbud mod kunstige produktionsfremmende stoffer.
 • Støtte til organisationer, der forøger afsætning af kvalitetsprodukter fra landbrug og fiskeri.
 • Gennemførelse af strukturforandringer i land- og skovbrug og inden for fiskeriet på en socialt afbalanceret måde.