6. Arbejde

Arbejde for fremtiden - for alle

Ethvert menneske har ret til arbejde på en human arbejdsplads og med en passende aflønning. Arbejde er ikke blot en forudsætning for et eksistensgrundlag, men også en afgørende dimension i den menneskelige tilværelse.

Derfor vil opgaven i fremtiden mere end nogen sinde være at sikre bestående arbejdspladser og skabe nye. Uden en ny arbejdspolitik, der er forpligtet på retten til arbejde, vil massearbejdsløsheden forblive et af de centrale samfundsproblemer. Det gælder derfor om at udvikle en arbejdsmarkedspolitik, der giver svar på de nye udfordringer i vort samfund.

Arbejdsmarkedet er i dag udsat for en radikal strukturændring. Udviklingen fra det klassiske industriarbejde til et samfund, der i stadig højere grad er præget af nye teknologier, serviceydelser på alle områder og informationsteknologier, vil præge den hidtidige arbejdsmarkedspolitik stærkt. Der opstår nye erhverv, nye typer af beskæftigelse inden for områderne teknologi og kommunikation, og der må overvejes nye arbejdstidsmodeller. Heller ikke det klassiske arbejdspladsbegreb kan være tabu i en ny arbejdsmarkedspolitik. Fremtidens udfordringer vil ikke kunne løses med forældede tænkemåder. Dette gælder særligt for områderne serviceydelser, miljø og økologi samt for det sociale område.

Ved udviklingen inden for disse områder må der ikke kun tages hensyn til driftsøkonomiske aspekter. Netop samfundsøkonomiske og socialpolitiske synsvinkler byder inden for disse områder på nye, perspektivrige muligheder.

SSW går derfor ind for:

  • Sikring af bestående arbejdspladser og skabelse af nye, især på de nye, fremtidsorienterede områder som teknologi, service og kommunikation.
  • De nye jobprofiler, der opstår gennem nye erhverv, må hurtigt udvikles og realiseres.
  • Udvikling af arbejdstidsmodeller, som imødekommer erhvervslivets krav men også tilgodeser sociale behov, især hensynet til familielivet.
  • Arbejdspladsskabende foranstaltninger, der er sikret mod misbrug.
  • Omfattende lovgivning om arbejdsbeskyttelse for at undgå farlige situationer for de beskæftigede.
  • Ligeberettigelse af kvinder og mænd i erhvervslivet.
  • Forældreorlov må ikke føre til forringelse af social- og pensionsydelser.
  • Sikring af arbejdstagernes medbestemmelsesrettigheder. 

Bekæmpelse af arbejdsløsheden må have forrang.

Massearbejdsløsheden er vor tids centrale samfundsproblem. Den må derfor bekæmpes energisk. Arbejdsløsheden er inhuman og forårsager store omkostninger for hele samfundet. Arbejdsløsheden er spild af ressourcer i både menneskelig og økonomisk henseende.

Udviklingen på arbejdsmarkedet har ført til en opspaltning af samfundet i dem, der har en arbejdsplads - og de arbejdsløse.

SSW går derfor ind for, at hele samfundet, men frem for alt de ansvarlige i erhvervslivet skal engagere sig i en indsats imod denne opsplitning. Samtidig er det bedre økonomi og socialt set fornuftigere at finansiere arbejde end at betale for arbejdsløshed.

Erhvervslivets sociale ansvar.

Til en ny arbejdsmarkedspolitik hører en forstærket grad af social ansvarlighed hos erhvervslivet. Fred på arbejdsmarkedet og på det sociale område er et uvurderligt gode for alle kræfter i samfundet. Samtidig vil den styrke vor markedsposition i den internationale konkurrence.

En politik, der tjener ensidige interesser, forstærker sociale uligheder. Kun en politik, der videreudvikler vort samfund, er perspektivskabende. Erhvervslivet kan her yde et afgørende bidrag.

Lige siden den tidlige industrialisering har der været virksomheder, som også har overtaget socialt ansvar for deres medarbejdere. Det er vigtigt, at virksomhederne ud over deres legitime mål, at opnå profit, ser en social ansvarlighed for samfundet som et videre mål.

SSW går derfor ind for,

  • at erhvervslivet indoptager et socialt og etisk medansvar for samfundsudviklingen i sin selvforståelse.
  • at arbejdsmarkedspolitikken sætter focus på arbejdsgivernes sociale ansvar