7. Natur, miljø og energi

Naturbeskyttelse.

Vi mennesker bærer ansvaret for at bevare og genoprette vor natur. Indgreb, der påvirker naturens eget kredsløb og økosystemernes livsbetingelser, begrænser faunaens og floraens mangfoldighed. Ensformige landskaber har en negativ indflydelse på mennesker og fremmedgør os for naturen. 

En bevaret og mangfoldig natur rummer værdifulde muligheder for rekreation og bidrager til en forbedret livskvalitet.

SSW går derfor ind for:

 • at indføre en omfattende landskabsbeskyttelse for at bevare de områder, som af eksperter inden for naturbeskyttelse anses som værdifulde, og at reservere de nødvendige arealer for naturgenoprettelse og forbindelser mellem forskellige økologiske systemer,
 • at forhindre indgreb i biologisk-økologiske områder, der betragtes som geografisk-landskabeligt værdifulde,
 • at reducere indgreb i natur og landskab til det nødvendigste, der må fuldstændigt kompenseres,
 • at bevare mangfoldigheden, egenarten og skønheden i vort landskab,
 • at tilbageføre landskabelige områder, der er blevet væsentligt forandret, til deres oprindelige form,
 • at gennemføre en omfattende beskyttelse af skovområder,
 • at tilplante nye skove og kulturskove med træsorter, der er typiske for de pågældende områder,
 • at gennemføre en omfattende havbeskyttelse. 

Ansvaret for miljøet

Borgernes miljøbevidsthed bør styrkes for at undgå og minimere skader på miljøet. Miljøregler og -love skal nøje overholdes. Overtrædelser af miljølovene skal undgås gennem effektiv overvågning og kontrol af land- og vådområder. Miljøkriminalitet må ikke kunne betale sig og og må medføre passende straf. Ligeledes skal skadevolderne i højere grad afkræves erstatninger.

Herudover går SSW ind for:

 • at producenter af nye forbrugsgoder skal dokumentere det miljømæssige og etiske regnskab for produktets livscyklus fra produktion til recykling,
 • at give en reduktion af affaldsmængden første prioritet i affaldspolitikken, og at minimere råstofforbruget ved at føre genanvendelige stoffer tilbage til produktionskredsløbet,
 • at affaldsbehandle det ikke genanvendelige affald på en miljøvenlig måde,
 • at straffe en uforsvarlig behandling eller håndtering af affaldsstoffer,
 • at inddrage og engagere befolkningen i vidtgående beslutninger på natur- og miljøområdet for at opnå den størst mulige opbakning,
 • at standse overgødskning af markerne for at beskytte vådområderne,
 • at forbyde dumpning og forbrænding af giftstoffer på havene samt at forbyde dumpning af udtjente tekniske anlæg til gas- og olieudvinding,
 • at beskytte klimaet gennem en massiv nedsættelse af udledningen af skadelige stoffer,
 • at beskytte dyrene,
 • at undgå en yderligere begrænsning af de vilde dyrs naturlige levesteder. I stedet må der skabes nye områder til dem. SSW afviser dyreforsøg og genteknisk manipulering med dyr. 

Ansvarlig omgang med genteknologi.

Det er på nuværende tidspunkt umuligt at overskue virkningerne af anvendelsen af genteknologien i landbruget, medicinindustrien og fødevareindustrien. SSW går ind for en intensiv kontrol af den genteknologiske forskning samt for en bred information til befolkningen.

Det må bl.a.sikres, at der er pligt til mærkning af fødevarer, at der ved projekter med udsættelse af genbehandlet materiale sørges for information af naboerne og respekt for deres interesser, og at der garanteres databeskyttelse på det medicinske område. SSW går ind for en kritisk overvågning af genteknikforskningens mål og midler, og at der ydes en tilstrækkelig finansiel støtte til alternative forskningsprogrammer.

Fremtidsorienteret regionplanlægning

Ansvar for vort miljø betyder samtidig, at vi støtter en fremtidsorienteret landskabsudvikling.

Derfor går SSW ind for:

 • En videreudvikling af de landlige områder. Ved udvikling og fornyelse af landsbyerne må der sørges for lokale indkøbsmuligheder og kulturelle centre til fællesarrangementer.
 • En regionplanlægning med en funktionel opdeling af opgaverne mellem by og land.
 • Det må under overholdelse af landskabsplanlægningen undgås, at der foregår en udparcellering af landskabet.
 • Historiske eller arkitektonisk værdifulde bygninger bør bevares.
 • Fornyelser bør tilpasses gadebilledet.
 • Forstærket understøttelse af den offentlige trafik gennem udbygning af skinne- og busforbindelser for at fremme befolkningens mobilitet, især i landområderne.

Energiforsyning

En sikker energiforsyning er en af de væsentlige forudsætninger for, at erhvervslivet kan fungere, og for at fastholde livskvaliteten på det private område. Derfor må energipolitikken stadig være en væsentlig del af de erhvervspolitiske overvejelser. Men en fremadrettet energipolitik, der inddrager de nye primære energikilder, må også være præget af samfundspolitiske retningslinier og miljøpolitiske målsætninger.

I 1992 blev deklarationen om AGENDA 21 besluttet i Rio de Janeiro af næsten alle stater i verden i FNs regi. For at forhindre en mulig global klimaopvarmning er det nødvendigt at inddrage kravene fra AGENDA 21 i energipolitikken. I forbindelse med gennemførelsen af AGENDA 21 vil ekstra støtte til den decentrale energiforsyning samt energibesparelser og en effektiv energiudnyttelse spille en afgørende rolle.

SSW går derfor ind for:

 • at støtte den miljøvenlige energiforsyning med henblik på at spare på de fossile energikilder,
 • at indføre miljø- og energiafgifter som styringsinstrumenter i energipolitikken,
 • at afvikle brugen af atomenergi, da der ikke kan gives garanti for en fuldstændig sikker produktion eller en varig og forsvarlig affaldsdeponering,
 • at der til afløsning af atomenergien opstilles et samlet koncept for at sikre den fremtidige energiforsyning,
 • at gennemføre energibesparelser på alle områder gennem målrettede bestemmelser for energiforbruget, gennem tiltag som varmeisolering af bygninger, udskiftning af energiforbrugende til energibesparende apparater, samt gennem en indsats for at optimere energiudnyttelsen,
 • at udbygge og fremme den decentrale energiforsyning som kraft-varmeværker og fjernvarmeanlæg. Det er målet at effektisere energiudnyttelsen og at reducere emissionen af skadelige stoffer,
 • at fremme forskning i alternative energiformer som vind- og vandkraft, biomasse og solarteknik og i yderligere anvendelsesmuligheder for disse energiformer.