8. Det sociale område

For et socialt retfærdigt og solidarisk samfund.

Det må være et mål for vort demokratiske samfund, at ethvert menneske har mulighed for et liv uden fattigdom og nød i den den størst mulige selvbestemmelse og i social tryghed. Kun på grundlag af humanistiske værdier som menneskets værdighed og social tryghed kan den enkeltes individualitet og ansvarlighed fremmes efter princippet "hjælp til selvhjælp". SSW tilstræber et solidarisk samfund efter nordisk forbillede.

Social retfærdighed kræver, at også svagere medborgere kan føle sig selv som fuldt værdige medlemmer af samfundet uden at blive udstødt.

Økonomiske kriser må ikke føre til nedskæringer i de sociale ydelser eller til begrænsning af velfærdssamfundet. Social retfærdighed og chancelighed er en forudsætning for fred på arbejdsmarkedet og det sociale område og for en demokratisk samfundsudvikling.

Et socialt system, der hviler på forsikringsprincippet og overvejende finansieres gennem arbejdsmarkedet, er sårbart over for kriser, privatiserer den enkeltes sociale problemer, og fører til mindre solidaritet i samfundet.

De socialt svage står i fare for at blive gjort til randgrupper i samfundet og som følge deraf blive betragtet som en belastning af flertallet.

Ansvaret for det sociale system og for et socialt orienteret og retfærdigt samfund må bæres af alle borgere. Et skattefinansieret socialt system efter nordisk forbillede vil derfor bidrage til en mere retfærdig fordeling af byrderne. En social grundsikring bør tilstræbes i vort samfund.

Sociale hjælpeforanstaltninger.

Den, der kommer i nød, skal have både menneskelig og materiel hjælp. Hjælpen må have som mål, at den pågældende genintegreres i familien, arbejdslivet og samfundet. Modtagere af sociale ydelser må ikke udstødes af fællesskabet.

Børn, unge og familien

Børn og unge har behov for den største interesse, omhu og individuelle støtte fra samfundets side. De har brug for sagkundskab og forståelse, ellers kan der opstå farlige spændinger og modsætninger i vort samfund.

På børneinstitutionsområdet går SSW ind for små grupper med tilstrækkeligt og veluddannet personale.

Som et vigtigt supplement vil SSW i den forbindelse fremme samarbejdet mellem på den ene side børnehaver, skoler og tilbudsordninger og på den anden side forældrene.

I en verden, der er stadig mere teknologiseret, er det af stor betydning, at børn og unge kan tilbringe deres fritid på en fornuftig og meningsfyldt måde. SSW går derfor ind for et omfattende tilbud af fritidsaktiviteter.

SSW ønsker, at børn og unge skal opleve sig selv som selvstændige og ansvarlige medlemmer af vort samfund. Børn og unges rettigheder til medbestemmelse og medarbejde i deres daglige verden må forbedres. Men børn og unge må også lære at forstå, at de har pligter i og over for samfundet.

Offentlig opbakning er nødvendig for at understøtte familier og eneforsørgere i deres opgaver i opdragelsen. Dertil hører tilstrækkelige børnepenge og hjælp til at skaffe leje- og ejerboliger, der er egnede for familier, samt tilbud om rådgivning.

Ældre

Integration af de ældre medborgere i samfundet har forrang i den moderne ældrepolitik. Ældre mennesker må have mulighed for at forme deres liv på en meningsfyldt måde med passende aktiviteter. Indretning af mødesteder for ældre skal effektivt fremmes. Boliger, der er egnede for ældre, og alderdomshjem, hvor en individuel pleje kan ydes, hjælper ældre mennesker til at bevare deres selvstændighed. Der bør tilstræbes et tilstrækkeligt antal pladser på plejehjem, og disse bør indrettes således, at en omhyggelig og tilstrækkelig individuel pleje er mulig.

Plejeforsikringen må dække plejeydelserne, der må være omfattende, og der bør særligt tages hensyn til følgerne af svækkede åndsevner.

Kvalifikation, uddannelse og videreuddannelse må være uundværlige kriterier for arbejdet i ældresektoren. Hertil hører nøje offentligt tilsyn med private initiativer inden for plejesektoren.

Handicappede

Handicappede har brug for særlig opmærksomhed og hjælp fra samfundets side, for at de kan have mulighed for at deltage i et normalt liv med andre mennesker. Hertil hører udøvelse af passende erhvervsmæssigt arbejde. Handicapvenligt byggeri må støttes finansielt.

Bolig

Uanset indtægt har enhver krav på en sund bolig. Familieegnede boliger i et naturligt miljø er en vigtig forudsætning for et fungerende familie- og samfundsliv. Staten bør tage hensigtsmæssige initiativer for at nå dette mål.

Sundhed

Målet for sundhedspolitikken må være såvel den forebyggende sygdomsbekæmpelse som helbredelse af sygdomme og lindring af sygdomsfølger. I tilfælde, hvor en helbredelse ikke er medicinsk mulig, må alle anstrengelser udfoldes for at opretholde eksisterende færdigheder og give den syge hjælp til et værdigt og uafhængigt liv med sygdommen.

Menneskelig omsorg er en uundværlig faktor i den moderne medicin og må tilsvarende tilgodeses i sundhedsvæsenets finansieringsstrukturer. Det er samfundets opgave at stille alle forsorgs-, pleje- og helbredelsesfaciliteter, der er nødvendige for bevaring eller genvindelse af sundhed, til rådighed for alle borgere i fuldt omfang.

Narkotika

Misbruget af medikamenter, illegale stoffer og rusmidler som alkohol er et samfundsproblem, der ikke kan løses via strafferetten. Forebyggende arbejde med børn og unge skal forhindre, at de bliver afhængige af disse stoffer. Nedtrapnings- og afvænningsmuligheder må hurtigt og let tilgængeligt stå til rådighed for misbrugere; dog bør tvangsafvænning i reglen afvises. I stedet bør de tilbud fra hjælpeinstitutionerne stå i forgrunden, der er mindst skadelige og som mildner opståede skader. På denne måde skal det forhindres, at misbrugerne fortsat bringer sig selv og deres omgivelser i fare. For at narkotikaforebyggelsen skal være troværdig, er det nødvendigt, at de forskellige stoffers farlighed afspejles i natkotikalovgivningen.