9. Kommunal selvforvaltning  

Styrkelse af den kommunale selvforvaltning

Kommunen er den mindste og nærdemokratiske enhed i vort samfundsvæsen. Her kan borgerne umiddelbart medvirke til at skabe vilkårene for deres tilværelse. Kommunen er hjertet i vort demokrati. Men desværre bliver kommunernes mulighed for selvstændigt at udforme arbejdsopgaverne stadig mere begrænset. Den enkeltes motivation for at deltage i arbejdet for fællesskabet er derfor faldende.

Ganske vist er den kommunale selvforvaltning sikret i grundloven som en ligeberettiget søjle i vort samfunds demokratiske opbygning; men den undergraves af den tiltagende centralisering.

SSW går derfor ind for:

 • Styrkelse af den kommunale selvforvaltning og størst mulig begrænsning af den styring, der foregår gennem forbunds- og delstatslove samt gennem forordninger.

Styrkelse af den kommunale finansiering

Kommunerne befinder sig i en vanskelig situation på grund af de voksende sociale problemer. Det betyder stigende udgifter. Samtidig er kommunernes økonomiske grundlag utilstrækkeligt og ufleksibelt. Dette fører i stadig højere grad til, at kommunerne kun kan klare de opgaver, de er forpligtede til, og andre ovenfra pålagte opgaver. Rammerne for udfoldelse af selvstændige initiativer indsnævres, og det indskrænker mulighederne for aktiv politisk handling i kommunerne. En yderligere hæmsko er de øremærkede finansieringssystemer. De bestemmer, at tilskud til kommunale projekter kun kan ydes under bestemte betingelser og bestemte forudsætninger.

SSW går derfor ind for:

 • En nyordning af de finansielle forhold mellem forbund, delstater og kommuner med en holdbar sikring af de kommunale finanser som mål.
 • Fuld kompensation for delstater, kredse og kommuner, når lovbestemmelser medfører mindre indtægter.
 • Forhøjelse af de tilskud, som kommunen frit kan råde over.
 • Omlægning af udgifter fra forbundet og delstaterne til kredse og kommuner må indskrænkes.
 • Uddelegering af opgaver fra forbundet og delstaterne til kredse, byer og kommuner må kobles sammen med kompensation for de udgifter, der opstår. Dette betyder indførelse af konneksitetsprincippet på forbundsplan.

For en moderne og effektiv kommune

Kommunerne bliver mere og mere til serviceindretninger, til hvis ydelser der stilles høje krav. En modernisering af forvaltningen må derfor indebære en gennemskuelig og effektiv behandling af sagerne.

Derfor går SSW ind for:

 • En vidtgående modernisering gennem klart opdelte, selvstændigt arbejdende enheder, som har kompetence til at handle og træffe afgørelser.
 • Omfattende incitamenter til overtagelse af lederopgaver.
 • Større mulighed for, at borgerne kan øve direkte indflydelse på den politiske beslutningsproces på kommunalt plan.
 • Demokratiske rettigheder bør sikres ved at borgerne, ikke mindst unge mennesker og børn, får større muligheder for at tage aktivt del i kommunens arbejde. Hertil hører også direkte valg til udvalg under kommuneforbund (Ämter).
 • Dannelse af kommuner i landkredsene af en sådan størrelse, at kommuneforbund bliver overflødige.