SSW ønsker en levende og borgernær fritids- og erhvervshavn i Flensborg

04.12.2017 14:34

Havneudvikling i Flensborg

Kronik af Glenn Dierking, byrådsmedlem for SSW

  

På et offentligt møde præsenterede SSW i foråret hovedpunkterne i en havneplan for havnen i Flensborg frem til 2030. Følgende hovedpunkter heri er af afgørende betydning for SSW i Flensborg i forbindelse med udviklingen af en havneplan: 

Flensborgs attraktivitet afhænger også den dag i dag af den gamle bydel og havnen. Derfor gælder det om at videreudvikle havnen nænsomt. SSW har en målsætning om at udvikle en levende og borgernær fritids-/erhvervshavn, der bliver til en attraktion for alle byens borgere og besøgende, men samtidig også bevarer havnens vigtige erhvervsmæssige komponenter og de dermed forbundne arbejdspladser. Følgende hovedpunkter er afgørende for SSW i Flensborg ved udviklingen af en havneplan: 

En havn for alle borgere i Flensborg

Flensborg indbyggere gør allerede nu brug af havnen og dens infrastruktur på bedste vis. Det gælder ikke kun i form af arrangementer og udbuddet af restauranter, men også ved, at havnen er et sted, hvor man slapper af og går på opdagelse. Alle tiltag ved havnen skal udformes på en sådan måde, at havnefronten bliver ved med at være et offentligt rum eller – som i tilfældet med havnepromenaden – åbnes. Derfor er det vigtigt, at grundene langs havnen ikke må sælges, men kun forpagtes, så man altid kan styre udviklingen. 

Parkeringspladserne ved Skibsbroen på havnens vestside skal erstattes af parkeringshuse i  Nystaden (Neustadt), ved rådhuset og ved banegården. Dette giver en bred vifte af muligheder for at udnytte havnens vestside, så den bliver attraktiv for både borgere og turister. En færdiggørelse af Gallwik-parken og gangbroen ved havnepromenaden vil gøre denne side af havnen mere attraktiv. I den forbindelse er det påkrævet at ophøre med at bortforpagte den del af Galwik Parken, som FFG fortiden benytter. 

Bevare erhvervshavnen og havnens arbejdspladser

Til trods for et fald i skibstrafikken (2015: 120 skibe med 360.700 ton i forhold til 2014: 153 skibe med 367.800 ton) skal erhvervshavnen bevares lige fra Europawiese til den nye og gamle Harniskai. Bevarelsen af erhvervshavnen er også fremover af vital betydning for skibsfarten i Flensborg. Hvis erhvervsaktiviteterne på havnen ophører, skal byen tilbagebetale de tilskud, som delstaten og den tyske regering har givet til renovering. Uden en erhvervshavn mister Flensborg også sin status som ”tysk statshavn”. Det betyder, at navigationsmærker fjernes, hvilket ville have vidtrækkende følger for FSG (værftet) og de kommunale værker. Næsten 3.000 arbejdspladser hos virksomhederne i Flensborg (FSG, FFG, de kommunale værker, Niro Petersen osv.) og deres underleverandører ligger lige ved havnen. Alle aktører rundt omkring havnen – lige fra værftet til diverse spisesteder – skal i god tid inddrages i den videre planlægning. Evt. nye boliger ved havnens østside må ikke medføre gener for disse vigtige virksomheder. 

Boliger ved havnen til menneskepriser

Fra Werftkontor til Europawiese skal der kunne etableres maritimt erhverv og bygges nye boliger ved vandet. Det er imidlertid en forudsætning, at der er tale om boliger, som alle borgere har råd til at bo i. 

Særligt velegnet hertil ville modeller på andelsbasis være. Siloerne kan til dels genanvendes hertil eller alternativt rives ned. Èn silo er i så en dårlig stand og skal rives ned, en anden er fredet; de 2 store siloer kan ombygges. Som evt. erstatning for den silo der skal fjernes, kunne man forestille sig et etagebyggeri, idet et sådant ikke udgør et indgreb hverken i havnens silhouet eller synsakser. Ved nedrivning skal der ikke nødvendigvis retableres samme bebyggelsesgrad, men udformningen skal i så fald også leve op til sociale kriterier. Det skal undgås, at bebyggelsesgraden øges. Weftkontor er et godt eksempel på, hvordan boliger og erhverv kan gå hånd i hånd. Men jo længere vi rykker mod nord, på havnens østside, jo større bliver konflikterne med de havneaktiviteter, som skaber larm og støv. Her skal der planlægges meget nænsomt, så erhvervshavnen ikke bliver yderligere skåret ned i sine aktiviteter eller i sit areal.

Fortsætte videreudviklingen af den maritime arv 

Museumsværftet, liggepladsen for gamle lystbåde og ikke mindst søfartsmuseet udgør en enestående harmonisk helhed langs havnen vestside. På østsiden gælder det om at udvikle en klynge af aktiviteter fra fiskeriforeningen og helt frem til spidsen ved Harniskai. De historiske spor skal henholdsvis bevares og gøres mere synlige. Frihavnen ved det yderste af Harniskai med de omliggende maritime servicevirksomheder skal bevares, ligesom det omgivende område skal videreudvikles. Toldbroen skal bevares som stoppested for en havnefærge. Den gamle toldbod kunne evt. bruges som café og afslutning på en havnepromenade langs havnekajen. En videreførelse af en gå- og cykelsti til Sonwik, er i dette sammenhæng kun naturligt. Målet må dog være en gå- og cykelsti fra Sønderborg (gendarmstien) rundt omkring Flensborg Fjord til Langballeå inkl. en færgeforbindelse til Brunsnæs. Hertil et det afgørende, at Flensborg havn udvikles så attraktivt som muligt, så der er plads til alle disse aktiviteter.  

Havnen som turistmagnet

Siden den grænseoverskridende skibstrafiks ophør har der været for få tiltag til at gøre havnen tilgængelig for Flensborgs gæster bortset fra for de sejlende turister. Det yderste af Harniskai byder sig til som genstand for intensiv brug. Her kunne der afholdes store arrangementer uden at genere nogen direkte naboer. Den yderste del af Harniskai skal ikke bebygges, men gøres tilgængelig for alle byens borgere (borgerpark) til fri afbenyttelse, f.eks. med muligheder for at grille om sommeren eller tilbyde et stort udvalg af mad via streetfood. Med henblik herpå, kunne der på længere sigt opstilles en permanent scene, der vil kunne anvendes af forskellige brugere. Den inderste del af havnen, nemlig havnespidsen er bare stedet i Flensborg; her føler alle sig hjemme, og det er kendt som stedet, hvor man mødes. Det skal blive ved med at være et attraktivt sted, for det er kun få byer, der har tilsvarende rammer at byde på. I den forbindelse beskytter banedæmningen mod trafikstøj. Banedæmningen skal bevares, så at der vil være mulighed for at etablere en togstation ved rutebilstationen. Skinneforbindelsen på vestsiden skal opretholdes, så muligheden for godstransport til virksomhederne på denne side af havnen bevares. Heri skal der indgå et pres fra byens side på Deutsche Bahn, for hurtigst muligt at få renoveret broerne ved banedæmningen. Togsporene på havnens østside må ikke opgives, da der på længere sigt kan opstå muligheder indenfor havnedriften, her skal togsporene beholdes som reserve. Det gælder om at være så feksibel som muligt.

Økologisk havn

Transporten via skib er miljøvenlig; det gælder frem for alt, når losning og lastning kan afvikles via en jernbane. Flensborg har (stadig) strukturer, der lever op hertil; i kraft af havnebanen indtager man sågar en absolut særstilling blandt de tyske havne ved Østersøen. Vi støtter erhvervshavnen og etableringen af maritime erhverv, fordi det udgør et bidrag til opfyldelse af klimaaftalen. SSW var det parti, som bad om en Masterplan for hele havnen allerede i 2003. Hertil blev der afhold 3 store arrangementer i de efterfølgende år.  Heri indgår det også hurtigst muligt at gå i gang med yderligere foranstaltninger til forbedring af beskyttelsen mod højvande i Flensborg. Den sidste oversvømmelse for et år siden viste tydeligt behovet for en hurtig planlægning. Kystsikring gælder både for Nordsøen, men sandelig også for Østersøen!

Perspektiver

Desværre har der dannet sig en koalition af CDU, SPD, FDP og Die Linke som langsomt, men sikkert prøver på at afvikle vores erhvervshavn. Det viser de sidste beslutninger i byens planlægningsudvalg. Ikke engang kritik fra erhvervsorganisationen IHK kan tilsyneladende stoppe de partier har efterladt et indtryk. Specielt SPD har gennem de sidste 20 år arbejdet massivt for en lukning af erhvervshavnen og begrundet det med, at Aabenraa havn kan overtage disse funktioner. Alle leverancer skal herefter udføres med lastbiler mellem Aabenrå og Flensborg. På grund af transporten, vil alle industriprodukter blive så dyre, at man ikke vil kunne få det solgt. Og hvad med ambitionen om at blive en CO2 neutral by? Desværre taler vores overborgmester i øst når hun taler om et CO2 neutralt Flensborg, men handler med Lange-koalitionen i vest, når man tilstræber erhvervshavnens afskaffelse ved næste byrådsmøde. Kun den direkte sejlads til havnen i Flensborg kan opfylde en ambition om en sikring af arbejdspladser og en CO2 neutral fremtid. Men SSW kæmper videre for også fremover at bevare erhvervshavnen i Flensborg